Một số suy nghĩ về việc ứng dụng khổ mẫu Marc 21 trong việc lưu giữ và trao đổi tài nguyên thông tin

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã chủ trì triển khai Dự án dịch và in Khung phân loại thập phân Dewey, đến nay Ấn bản 23 tiếng Việt đã hoàn thành và được xuất bản.

Khoá tự học trực tuyến về Information Retrieval

 

Khoá tự học trực tuyến về truy xuất thông tin (information retrieval) do TS. Chutima Sacchanand, Giảng viên Đại học Mở Sukhothai Thammathirat Open University, Thái Lan xây dựng trong khuôn khổ một dự án do IFLA/ALP tài trợ là một nguồn học liệu hữu ích cho sinh viên thư viện và cán bộ thư viện trẻ mới vào nghề. Xem khoá học này tại đây.