Liên hệ

Ban chấp hành liên hiệp thư viện các trường đại học phía nam

Bà:  Dương Thúy Hương, chủ tich hội