SỰ KIỆN CÁC THÀNH VIÊN

28.12.2020

Xem chi tiết:   https://cdsphue.edu.vn/index.aspx?q=TT&CT=2344

22.11.2019

Click chi tiết http://lib.agu.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/hoat-dong/4452-khai-tr%C6%B0%C6%A1ng-%C4%91i%E1%BB%83m-h%

17.10.2019

Click chi tiết http://www.cdsphue.edu.vn/news/?act=/VN/1/12/20191016143858/    

19.09.2019

Click chi tiết http://lib.agu.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/hoat-dong/4343-t%C3%A2n-sinh-vi%C3%AAn-tham-gia-l%E1%BB%9

08.06.2018

Click chi tiết http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/khanh-thanh-khong-gian-hoa-k-t-

17.05.2018

Hội nghị thường niên Thư viện các trường Đại học AUN http://www.lrc.ctu.edu.vn/aunilo2018

Thư mời từ Vụ Thư viện Việt Nam

Kính gửi Hội viên Liên chi hội Thư viện Đại học phía Nam
Hôm nay BCH VILASAL nhận được thư mời từ Vụ Thư viện Việt Nam, nay xin gửi đến quý hội viên thông tin 2 thư mời (file đính kèm) để quý hội việc kịp thời đăng ký tham dự.
Xin vui lòng đăng ký theo thông tin trên thư mời.
Trân trọng cảm ơn.

Giấy triệu tập "Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện"

Giấy triệu tập "Hướng dẫn tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng"