SỰ KIỆN CÁC THÀNH VIÊN

28.12.2020

Xem chi tiết:   https://cdsphue.edu.vn/index.aspx?q=TT&CT=2344

22.11.2019

Click chi tiết http://lib.agu.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/hoat-dong/4452-khai-tr%C6%B0%C6%A1ng-%C4%91i%E1%BB%83m-h%

17.10.2019

Click chi tiết http://www.cdsphue.edu.vn/news/?act=/VN/1/12/20191016143858/    

19.09.2019

Click chi tiết http://lib.agu.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/hoat-dong/4343-t%C3%A2n-sinh-vi%C3%AAn-tham-gia-l%E1%BB%9

08.06.2018

Click chi tiết http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/khanh-thanh-khong-gian-hoa-k-t-

17.05.2018

Hội nghị thường niên Thư viện các trường Đại học AUN http://www.lrc.ctu.edu.vn/aunilo2018

Ban chấp hành liên hiệp

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH VILASAL

 

STT

HỌ TÊN

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

NHIỆM KỲ I (2007-2009)

(Quyết định Số 17/QĐ – HTVVN. Ngày 18/09/2007)

1

Ông Nguyễn Minh Hiệp

Giám đốc Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch VILASAL

2

Bà Âu Thị Cẩm Linh

Giám đốc Thư viện Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

Phó chủ tịch VILASAL

3

Ông Hà Lê Hùng

Giám đốc Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng

Ủy viên

4

Ông Vũ Xuân Quỳ

Giám đốc Thư viện Đại học Nha Trang

Ủy viên

5

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giám đốc Thư viện ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

6

Bà Thái Thị Thanh Thủy

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện ĐH Đà Lạt

Ủy viên

7

Ông Trần Thanh Xuân

Giám đốc Thư viện ĐH Y-Dược TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

NHIỆM KỲ II (2011 – 2013)

(Quyết định Số 26/QĐ – HTVVN. Ngày 05/05/2011)

1

Ông Nguyễn Minh Hiệp

Giám đốc Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch VILASAL

2

Bà Âu Thị Cẩm Linh

Giám đốc Thư viện Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

Phó chủ tịch VILASAL

3

Bà Lê Thị Mạnh Xuân

Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện ĐH Đà Lạt

Ủy viên

4

Bà Phan Thị Thu Nga

Giám đốc Trung tâm Thông tin Học liệu ĐH Đà Nẵng

Ủy viên

5

Ông Vũ Xuân Quỳ

Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện ĐH Nha Trang

Ủy viên

6

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giám đốc Thư viện ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

7

Ông Tôn Quang Đăng

Phó Giám đốc Thư viện ĐH Tiền Giang

Ủy viên

NHIỆM KỲ III (2014 – 2016)

(Quyết định Số 02/QĐ – HTV. Ngày 13/01/2014)

1

Bà Dương Thúy Hương

Giám đốc Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

Chủ tịch VILASAL

2

Bà Âu Thị Cẩm Linh

Giám đốc Thư viện Trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

Phó chủ tịch VILASAL

3

Bà Nguyễn Thị Bích Châu

Giám đốc Thư viện ĐH An Giang

Ủy viên

4

Ông Tôn Quang Đăng

Phó Giám đốc Thư viện ĐH Tiền Giang

Ủy viên

5

Ông Nguyễn Minh Hiệp

Thư viện Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

6

Bà Phan Thị Thu Nga

Giám đốc Trung tâm Thông tin Học liệu ĐH Đà Nẵng

Ủy viên

7

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giám đốc Thư viện ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

8

Ông Thân Tôn Trọng Tín

Giám đốc Thư viện ĐH Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên

9

Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

Giám đốc Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ

Ủy viên

NHIỆM KỲ IV (2017-2019)

(Quyết định Số 19/QĐ – HTVVN. Ngày 23/03/2017)

 1 Bà Dương Thúy Hương Giám đốc Thư viện trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh Chủ tịch VILASAL
 2 Bà Âu Thị Cẩm Linh Giám đốc Thư viện trường ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh Phó chủ tịch VILASAL
 3 Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương Giám đốc Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ Phó chủ tịch VILASAL
 4 Bà Phan Thị Thu Nga Giám đốc Trung tâm Thông tin Học liệu ĐH Đà Nẵng Ủy viên
 5 Ông Nguyễn Minh Hiệp Ủy viên BCH VILASAL nhiệm kỳ III Ủy viên
 6 Ông Tôn Quang Đăng Phó Giám đốc Thư viện ĐH Tiền Giang Ủy viên 
 7 Bà Nguyễn Thị Bích Châu Giám đốc Thư viện ĐH An Giang Ủy viên
 8 Ông Hứa Văn Thành Trưởng Thư viện Trung tâm Thông tin - Học liệu trường Cao đẳng Sự phạm Thừa Thiên Huế Ủy viên
 9 Ông Lê Đức Chí Phó Giám đốc Thư viện trường ĐH Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Ủy viên
 10 Ông Nguyễn Quý Hoàn Phó Giám đốc Thư viện trường ĐH Nha Trang Ủy viên
 11 Ông Nguyễn Quang Hồng Phúc Giám đốc Thư viện trường ĐH Nguyễn Tất Thành Ủy viên