SỰ KIỆN CÁC THÀNH VIÊN

18.04.2018

Click link http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/goc-t-v-n-h-c-thu-t

18.04.2018

Link Trung tâm Học liệu http://www.lrc.ctu.edu.vn/article-categories/data-articles/tin-tuc/hoi-sach-2018

23.05.2017

Xem chi tiết THÔNG TIN THẢO LUẬN SÁCH

Thông báo tập huấn "Thực hành phân loại DDC 23"

Nhằm tạo điều kiện cho các thư viện Thành viên sử dụng tốt khung phân loại DDC23, Liên chi hội Thư viện Đại học phía Nam phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM tổ chức lớp tập huấn "Thực hành phân loại DDC 23". Thời gian từ 10-11 tháng 4 năm 2014 tại Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM, số 12 Nguyễn Văn Bảo, P4, Quận Gò Vấp, phòng E32.

Xem chi tiết thông báo...